Visa đi Trung Quốc

Visa liên vận Trung Quốc (Visa C)

Visa C: được cấp cho nhũng người đến Trung Quốc trong những chuyến bay quốc tế, trong các chuyến tàu liên vận, vận chuyển

 

Visa quá cảnh Trung Quốc (Visa G)

Visa G: được cấp cho nhũng người quá cảnh; phải khai trình visa (đúng thời hạn) được cấp tại nước sẽ đến, nếu trong trường

 

Visa giao lưu khảo sát Trung Quốc (Visa F)

Visa F: được cấp cho những người đến Trung Quốc phỏng vấn, khảo sát, giao lưu văn hóa kỹ thuật, nâng cao ngắn hạn và nhũng

 

Visa du học Trung Quốc (Visa X)

Visa X: được cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học, cấp cho giáo viên đến học nâng cao, và những người đến

 

Visa du lịch Trung Quốc (Visa L)

Visa L: được cấp cho những người đến Trung Quốc du lịch hoặc những người nhập cảnh đến Trung Quốc giải quyết việc riêng.